Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Tercih Yerlerine İlişkin Duyuru

1) Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatı için yapılan ve 26 Aralık 2019 tarihinde ilan edilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonuçlarına göre atanmaya hak kazanan 75 İkinci Müdür, 41 Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı, 75 İdare Memuru, 74 Şef, 25 Sayman, 25 Öğretmen, 228 İnfaz ve Koruma Başmemuru ve 15 Memur kadrosu için atama yapılacak yer ve kontenjanlar belirlenmiştir. Atanmaya hak kazanan adayların tercih edebilecekleri kurumlara ait listeler aşağıda gösterilmiştir. (Ek-1)

2) Atamalar adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı puan sırasına göre yapılacaktır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar kurumların personel ihtiyacı da dikkate alınarak planlandığından sınavda başarılı olarak ilan edilen personelin feragat talepleri kabul edilmeyecektir.

3) Sınav sonuçlarına göre başarılı olarak ilan edilen adayların tercih yapıp yerleşememesi veya tercih talebinde bulunmaması durumunda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Madde-15’te yer alan re’sen atama hükümleri doğrultusunda yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Adayların tercihlerine yerleşememeleri halinde boş kalan kontenjanlara re’sen atama yapılacağından mağduriyet yaşamamaları için mümkün olduğunca çok tercih yapmaları faydalarına olacaktır.
(Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 15. Maddesi  Ek-2’de yer almaktadır.)

4) İnfaz ve Koruma Başmemuru unvanında ASİL olarak başarılı olan ERKEK adayların tercihlerini “İnfaz ve Koruma Başmemuru (ERKEK) unvanına atama yapılacak yerler” listesinden; İnfaz ve Koruma Başmemuru unvanında ASİL olarak başarılı olan KADIN adayların tercihlerini “İnfaz ve Koruma Başmemuru (KADIN) unvanına atama yapılacak yerler” listesinden yapmaları gerekmektedir (Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük 12. Madde). Aksi tercihte bulunan adayların bu yöndeki tercihleri dikkate alınmayacaktır.

5) İkinci Müdür, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı, Sayman ve İnfaz ve Koruma Başmemuru kadrosuna atanacakların, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33’üncü maddesi:
“Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri, müdür yardımcıları, saymanlar ile infaz ve koruma başmemurları birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerdeki müdürlük teşkilâtı olan ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerine naklen atanarak bölge esasına göre çalışırlar. İnfaz ve koruma başmemurları, müdürlük teşkilâtı olmayan ceza infaz kurumlarında da çalışabilirler. Yukarıda sayılanlar dışındaki memurların naklen atanmalarında bölge esası uygulanmaz.

Bölge esasına göre atamaya tâbi olanlar;

a) Kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,
b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddî ilişkisinin bulunduğu il veya ilçe ile ilçenin bağlı olduğu il ve ilçelerine atanamazlar.
Ancak nüfusa kayıtlı olduğu ilçe hariç olmak üzere toplam nüfusu bir milyonu aşan yerler bu hükmün dışındadır
.” hükmü gereğince, tercihlerini buna göre yapmaları gerekmektedir. Aksi tercihte bulunan adayların bu yöndeki tercihleri dikkate alınmayacak, atanmış olmaları halinde de atama işlemleri iptal edilecektir.

(Örnek 1: Nüfusu bir milyonun üzerinde olan A ilinin bir ceza infaz kurumunda veya denetimli serbestlik müdürlüğünde görev yapan ve bu ilin nüfusuna kayıtlı aday, aynı ilde bulunan bir kurumun ikinci müdür, denetimli serbestlik müdür yardımcısı, sayman ve infaz ve koruma başmemurluğu kadrosunu tercih edebilecektir. Ancak aynı aday bu ilin nüfusuna kayıtlı olduğu ilçesindeki bir kurumu tercih edemeyecektir. Büyükşehir olup olmadığına bakılmaksızın nüfusu bir milyonunun altında bulunan illerdeki kurumlarda görev yapan adaylar ise nüfusuna kayıtlı oldukları bu illerdeki kurumları tercih edemeyecektir.

Örnek 2: Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte halen on beş yıldan fazla aynı il içerisindeki bir kurumda görev yapan aday da bu ilde bulunan kurumları tercih edemeyecektir. )

Söz konusu madde hükmü gereğince; İkinci Müdür, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı, Sayman ve İnfaz ve Koruma Başmemuru unvanında ASİL olarak başarılı olan adayların tercih dilekçeleriyle beraber güncel tarihli ikametgâh belgeleri ve hizmet belgelerini UYAP üzerinden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı Planlama ve İstihdam Bürosu’na göndermeleri gerekmektedir.

6) Tercih yapacak tüm adayların Ek-1 listede yer alan tercih yerleri ve unvanlara göre Ek-3’te örneği bulunan tercih dilekçesini bilgisayar ortamında doldurup fiziki çıktısını imzalayarak UYAP üzerinden en geç 14.02.2020 tarihi, mesai bitimine kadar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı Planlama ve İstihdam Bürosu’nda olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Söz konusu tarihten sonra veya el yazısıyla doldurulmuş olarak gönderilen tercihler işleme alınmayacak olup atama işlemleri re’sen yapılacaktır.
7) Ataması yapılan adayların söz konusu atamalarına dair onaylar görev yaptıkları kurumlara gönderilecektir. 
8) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananlar, 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde sayılan mazeretleri dışında iki yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar. Bu kişiler atanma tarihinden önceki mazeretlerine dayanarak naklen atanma talebinde bulunamazlar. Adayların tercih yaparken bu durumu göz önünde bulundurması gerekmektedir.

 

İLANEN DUYURULUR.

Dökümanlar