Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Tercih Yerlerine İlişkin Duyuru

1) Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatı için yapılan, sayman, öğretmen, sosyal çalışmacı, memur, infaz ve koruma başmemuru, makine mühendisi, makine teknisyeni, gıda mühendisi, gıda teknisyeni, çevre mühendisi, tekstil mühendisi, sıhhi tesisat teknisyeni, bilgisayar teknisyeni, mobilya dekorasyon teknisyeni, ziraat teknisyeni, elektrik teknisyeni ünvanlarında gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sözlü sınavı sonuçlarına göre atanmaya hak kazanan 50 sayman,  50 öğretmen, 40 sosyal çalışmacı, 15 memur, 500 infaz ve koruma başmemuru (435 erkek infaz ve koruma başmemuru ve 65 kadın infaz ve koruma başmemuru), 5 makine mühendisi, 30 makine teknisyeni,  8 gıda mühendisi, 20 gıda teknisyeni,  5 çevre mühendisi, 2 tekstil mühendisi, 30 sıhhi tesisat teknisyeni, 50 bilgisayar teknisyeni, 20 mobilya dekorasyon teknisyeni, 10 ziraat teknisyeni, 50 elektrik teknisyeni kadrosu için atama yapılacak yer ve kontenjanlar belirlenmiştir. Atanmaya hak kazanan adayların tercih edebilecekleri kurumlara ait listeler aşağıda gösterilmiştir. (Ek-1)

2) Atamalar, adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı sıralamasına göre yapılacaktır. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar, kurumların personel ihtiyacı da dikkate alınarak planlandığından, sınavda başarılı olan personelin feragat talepleri 24.03.2023 tarihli ilanın “Görevde yükselme ve ünvan değişikliği suretiyle atama işlemleri” başlıklı (b) maddesi uyarınca kabul edilmeyecektir.

-Kontenjan listelerinde (*) işaretli ceza infaz kurumlarının inşaa işlemleri henüz tamamlanmadığından;

(*) işaretli ceza infaz kurumları faaliyete alınıncaya kadar söz konusu kurumları tercih eden adaylar (B) sütununda yer alan kurumlara geçici olarak görevlendirilecektir.

3) Sınav sonuçlarına göre başarılı olarak ilan edilen adayların tercih yapıp yerleşememesi veya tercih talebinde bulunmaması durumunda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinin 15. maddesinde yer alan re’sen atama hükümleri doğrultusunda yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Adayların tercihlerine yerleşememeleri halinde boş kalan kontenjanlara re’sen atama yapılacağından mağduriyet yaşamamaları için mümkün olduğunca çok tercih yapmaları faydalarına olacaktır.

4) İnfaz ve Koruma Başmemuru ünvanında asil olarak başarılı olan erkek adayların tercihlerini “İnfaz ve Koruma Başmemuru (Erkek) ünvanına atama yapılacak yerler” listesinden; İnfaz ve Koruma Başmemuru ünvanında asil olarak başarılı olan kadın adayların tercihlerini “İnfaz ve Koruma Başmemuru (Kadın) ünvanına atama yapılacak yerler” listesinden yapmaları gerekmektedir. Aksi tercihte bulunan adayların bu yöndeki tercihleri dikkate alınmayacaktır. İnfaz ve koruma başmemuru ünvanında 65 kadın ve 435 erkek adayın tercih işlemleri ayrı ayrı yapılacağından, adaylar tercih sıralama bilgilerini aşağıda yer alan sorgu ekranından öğrenebilecektir. 

5) Sayman ve İnfaz ve Koruma Başmemuru kadrosuna atanacakların, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33’üncü maddesi:
“Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri, müdür yardımcıları, saymanlar ile infaz ve koruma başmemurları birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerdeki müdürlük teşkilâtı olan ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerine naklen atanarak bölge esasına göre çalışırlar. İnfaz ve koruma başmemurları, müdürlük teşkilâtı olmayan ceza infaz kurumlarında da çalışabilirler. Yukarıda sayılanlar dışındaki memurların naklen atanmalarında bölge esası uygulanmaz.

Bölge esasına göre atamaya tâbi olanlar;

a) Kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddî ilişkisinin bulunduğu il veya ilçe ile ilçenin bağlı olduğu il ve ilçelerine atanamazlar.

Ancak nüfusa kayıtlı olduğu ilçe hariç olmak üzere toplam nüfusu bir milyonu aşan yerler bu hükmün dışındadır.” hükmü gereğince tercihlerini yapmaları gerekmektedir. Yukarıdaki madde hükmüne uygun tercihte bulunmayan personelin bu yöndeki tercihleri dikkate alınmayacak olup, anılan madde hükmüne aykırı atanmış olmaları halinde ise personelin atama işlemleri iptal edilerek ihtiyaç doğrultusunda re’sen başka bir kuruma atanacaklardır.

(Örnek 1: Nüfusu bir milyonun üzerinde olan A ilinin bir ceza infaz kurumunda veya denetimli serbestlik müdürlüğünde görev yapan ve bu ilin nüfusuna kayıtlı aday, aynı ilde bulunan bir kurumun sayman veya infaz ve koruma başmemuru kadrosunu tercih edebilecektir. Ancak aynı aday bu ilin nüfusuna kayıtlı olduğu ilçesindeki bir kurumu tercih edemeyecektir. Büyükşehir olup olmadığına bakılmaksızın nüfusu bir milyonunun altında bulunan illerdeki kurumlarda görev yapan adaylar ise nüfusuna kayıtlı oldukları bu illerdeki kurumları tercih edemeyecektir.)

(Örnek 2: Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte halen on beş yıldan fazla aynı il içerisindeki bir kurumda görev yapan aday da bu ilde bulunan kurumları tercih edemeyecektir. )

Söz konusu madde hükmü gereğince; sayman ve infaz ve koruma başmemuru ünvanında başarılı olan adayların tercih dilekçeleriyle beraber güncel tarihli ikametgâh belgelerini UYAP üzerinden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı Planlama ve İstihdam Bürosuna göndermeleri gerekmektedir.

6) Tercih yapacak tüm adayların Ek-1 listede yer alan tercih yerleri ve ünvanlara göre Ek-2’de örneği bulunan tercih dilekçesini bilgisayar ortamında doldurup fiziki çıktısını imzalayarak UYAP üzerinden en geç 08.03.2024 tarihi, mesai bitimine kadar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı Planlama ve İstihdam Bürosu’nda olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Söz konusu tarihten sonra veya el yazısıyla doldurulmuş olarak gönderilen tercihler işleme alınmayacak olup atama işlemleri re’sen yapılacaktır.

7) Ataması yapılan adayların söz konusu atamalarına dair onay görev yaptıkları kurumlara gönderilecektir.

8) Görevde yükselme veya ünvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananlar, 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde sayılan mazeretleri dışında iki yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar. Bu kişiler atanma tarihinden önceki mazeretlerine dayanarak naklen atanma talebinde bulunamazlar. Adayların tercih yaparken bu durumu göz önünde bulundurması gerekmektedir.

İLANEN DUYURULUR

İletişim Bilgileri:
T.C. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Planlama ve İstihdam Bürosu
Telefon: 0 312 507 0 563
 

SONUÇ SORGULAMA

Dökümanlar