Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Duyurusu

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında münhal bulunan 75 Ceza İnfaz Kurumu Kurum 2. Müdürü, 150 İdare Memuru, 60 Sayman, 300 İnfaz ve Koruma Başmemuru; unvan değişikliği sınavı ile de 250 Öğretmen kadrolarına atama yapılmak üzere liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak 28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın yazılı kısmı 04 Eylül 2021 Cumartesi günü, saat 14.00’te tek oturum olarak Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılmıştır.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılmıştır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı da sözlü sınava çağrılmıştır. Yazılı sınavda 60 ve üzeri puan almasına karşın sözlü sınav katına giremeyenler sözlü sınava çağrılmamıştır.

Taşra atamalı personel için, adalet komisyonu başkanlıklarınca gönderilen evrak üzerinden, merkez atamalı personel için ise özlük dosyasında yer alan belgeler üzerinden değerlendirme yapılmış olup şartları taşımayanlar sözlü sınav listesinden çıkarılmıştır. Bu durumdaki adaylara ayrıca tebligat yapılacaktır.

Sözlü sınav belirtilen tarihlerde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Yerleşkesi (Adres: Hacı Bayram Mahallesi Agâh Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ekli listelerde belirtilen tarih ve saatte belirtilen adreste bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü sınav;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır. Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken resimli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları, öğretmen unvanında sözlü sınava girecek adayların ayrıca diploma ve pedagojik formasyon belgesini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınava katılacak adayların sınav için yapacakları ulaşım ve konaklama giderlerinin kendileri tarafından karşılanması gerekmekte olup ilgililere gidiş-geliş yol süresi de göz önünde bulundurularak yıllık izin verilmesi, varsa nöbetlerinin sınav takvimine göre düzenlenerek sınava katılımlarının sağlanması gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:
T.C. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Planlama ve İstihdam Bürosu
Telefon: 0 312 507 0 400 - 401

SONUÇ SORGULAMA