Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçlarının Kesinleşmesi ve Sözlü Sınava İlişkin Duyuru

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında münhal bulunan ekli listede sayı ve ünvanları gösterilen kadrolara atanmak üzere liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ile personel plânlaması esas alınarak gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav sonuçları 18.08.2023 tarihinde ANKÜSEM internet adresinden yayımlanmıştır.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazların ANKÜSEM tarafından değerlendirilmesi üzerine yazılı sınav sonuçları 05.09.2023 tarihinde kesinleşmiştir. Kesinleşen yazılı sınav sonuçları doğrultusunda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar başarılı aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazanmıştır. Ayrıca belirlenen başarı sıralamasında son adayla aynı puana haiz adaylar da sözlü sınava çağrılmaya hak kazanmıştır.

Ancak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavında altmış (60) ve üzerinde puan almasına karşın belirlenen kontejanın üç katı kadar adaydan müteşekkil başarı listesinde yer almayan,  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre atanacak adaylarda aranan genel ve özel şartları sağlamadığı tespit edilen adaylar ise sözlü sınava çağrılmaya hak kazanamamıştır.

Sözlü sınav her aday için sorgu ekranında belirtilen tarihlerde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Yerleşkesi (Adres: Hacı Bayram Mahallesi Agâh Efendi Caddesi No:12/1 Altındağ/ ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ekli listelerde belirtilen tarih ve saatte belirtilen adreste bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü Sınav;


a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır. Görevde yükselme veya ünvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken resimli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları, öğretmen ünvanında sözlü sınava girecek adayların ayrıca diploma ve pedagojik formasyon belgesini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınava katılacak adayların sınav için yapacakları ulaşım ve konaklama giderlerinin kendileri tarafından karşılanması gerekmekte olup ilgililere gidiş-geliş yol süresi de göz önünde bulundurularak yıllık izin verilmesi, varsa nöbetlerinin sınav takvimine göre düzenlenerek sınava katılımlarının sağlanması gerekmektedir.İletişim Bilgileri:
T.C. ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,
Personel Planlama ve İstihdam Bürosu

Telefon: 0 312 507 0 400 – 877 – 876

 

SONUÇ SORGULAMA