Hizmete Açılacak Erzincan Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Personel Planlaması Hakkında

Hizmete açılması planlanan Erzincan Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun personel ihtiyacının karşılanması amacıyla ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan komisyon atamalı personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22'nci maddesi gereğince komisyonlar arası naklen atanmaları/yerleştirilmeleri planlanmaktadır.

Bu kapsamda, aşağıda belirtilen şartları taşıyan ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan komisyon atamalı personelin taleplerini 06-12 Mart 2023 tarihleri arasında Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacaktır. Başvurular NAS üzerinden alınacak ve değerlendirmeler hizmet puanına göre atanmak veya yerleştirilmek istenilen kurum ile halen görev yapılan kurumun ihtiyacı da göz önüne alınarak gerçekleştirilecektir.

1-Başvuru Şartları

a) Komisyon atamalı sözleşmeli ve kadrolu personelin 06 Mart 2023 tarihi itibarıyla görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde fiilen 2 (iki) yıllık hizmet süresini doldurmuş olmaları (sözleşmeli pozisyonda geçen süreler hesaba katılacak; askerlik, görevden uzaklaştırma durumunda ve aylıksız izinde geçirilen sürelerin tamamı ile hastalık raporlarının 3 (üç) aydan fazlası hesaba katılmayacaktır) gerekmektedir.

b) Hizmet gereği atananlardan talepte bulunacakların 06 Mart 2023 tarihi itibarıyla atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapmış olmaları, önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına atanmak isteyenlerin ise beş yıllık çalışma süresinin tamamlamaları gerekmektedir.

c) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma veya kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak (hizmet gereği atananlarda uyarma cezası dışında ceza almamış olmak) gerekmektedir.

2-Genel İlkeler


a) Aile bütünlüğünün bozulmaması için eşlerden her ikisinin de aynı kuruma tercihte bulunmaları, birlikte talepte bulunmaları halinde her ikisinin de bu kapsamda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

b) Eşlerden yalnızca birinin talepte bulunması ve atamasının/yerleştirilmesinin yapılması halinde diğer eşin mazeret kararnamesi kapsamında ataması/yerleştirilmesi yapılmayacaktır. Atanan eşin de bulunduğu kurumda 2 (iki) yıl çalışma zorunluluğu bulunduğundan 2 (iki) yıl süreyle başka yere atanma talebinin kabul edilmeyeceği bilinmelidir.

c) Sistem üzerinden sadece Erzincan Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tercih edilebilecek olup belirtilen ceza infaz kurumu haricinde başka bir yer talep edenlerin talepleri dikkate alınmayacaktır.

d) Ayrıca, belirtilen ceza infaz kurumunun bağlı olduğu yetki alanı içerisindeki kurumlarda görev yapan personel komisyon içi olarak bu yer ceza infaz kurumunu tercih edemeyecektir.

e) Naklen atanma/yerleştirilme başvuru şartlarını taşımadığı halde talebini NAS üzerinden mazeret seçerek gönderenlerin talepleri dikkate alınmayacağı gibi ilgililerin taleplerine cevap da verilmeyecektir.

f) Tercihler başvuru süresinin son gününe kadar silinebilecek ve istenildiği takdirde yeniden talepte bulunulabilecektir. Ancak, başvuru süresi bittikten sonra tercihlerden vazgeçilemeyecek ve atamalar/yerleştirmeler gerçekleştikten sonra atama işleminden feragat talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu itibarla tercihlerin özenli bir biçimde yapılması ve sisteme işlenmesi önem arz etmektedir.

g) Hizmete açılan ceza infaz kurumuna atamaları/yerleştirmeleri yapılan personelin kurumlarından ayrılışları atama tebligatını müteakiben yapılacaktır.

3-Mahallinde Yapılması Gereken İşlemler


a) NAS, UYAP’ta kayıtlı veriler üzerinden değerlendirme yaptığından; öncelikle UYAP kayıtlarının komisyonlar, ilgililer ve kurum personel birimlerince kontrol edilerek, personelin özlük bilgilerinin (daha önce çalıştığı kurumlar da dahil olmak üzere ayrılış ve başlayış tarihleri, öğrenim bilgileri, aile fert bilgileri, personelin eşlerinin görev yaptığı kurum ve unvan bilgileri, telefon ve adres bilgileri, e-posta adresleri, geçici görev bilgileri, teknisyen branş bilgileri, ceza bilgileri ve eksik bulunan tüm bilgilerin) güncellenmesi ve eksik olan verilerin ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilerek atama gerçekleştirilecektir. Bu nedenle atanma talebinde bulunacak personelin kendi özlük ekranları ile ilgili bilgileri kontrol etmesi sürecin işleyişi açısından önem arz etmektedir.

b) Atanma/yerleştirilme talebinde bulunacak personelin UYAP-Personel Uygulamaları/Personel İşlemleri/CTE Atanma Talep Formunu kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girmek suretiyle elektronik ortamda doldurmaları ve 06-12 Mart 2023 tarihleri arasında UYAP üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

c) Başvuru ve evrak ekleme işlemleri tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna basılarak evrakın kaydedilmesi, "Kaydet" butonuna bastıktan sonra ise ekrana gelecek olan "Atanma Talep Formu"nda bilgilerin ve tercihlerin kontrolünün yapılması ve "Onayla" sekmesini seçtikten sonra "Evet" diyerek işlemin tamamlanması başvuruların Norm ve Atama Sistemine gönderilebilmesi için önem arz etmektedir.

d) Atanma/yerleştirilme talebinde bulunacak personel UYAP üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girmek suretiyle talepte bulunacağından; şifresi olmayan personelin kurumlarında bulunan Bilgi İşlem Birimi aracılığı ile şifre talep formunu doldurarak UYAP şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir.

DUYURULUR