Hizmete Yeni Açılacak Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Planlamasına İlişkin Duyuru

Erzincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Antalya, Buca, Burdur, Çarşamba, Çorlu, Erciş, Kavak, Kırşehir, Sakarya, Sarıçam ve Tekirdağ'da yeni hizmete açılması planlanan ceza infaz kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması amacıyla ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan infaz ve koruma memurlarının Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22'nci maddesi gereğince komisyonlar arası naklen atanmaları/yerleştirilmeleri planlanmaktadır.

Bu kapsamda, aşağıda belirtilen şartları taşıyan ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan infaz ve koruma memurlarının taleplerini 21-28 Aralık 2021 tarihleri arasında Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacaktır. Başvurular NAS üzerinden alınacak ve değerlendirmeler hizmet puanına göre atanmak veya yerleştirilmek istenilen kurum ile halen görev yapılan kurumun ihtiyacı da göz önüne alınarak gerçekleştirilecektir.

1-BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Sözleşmeli ve kadrolu infaz ve koruma memurlarının 28 Aralık 2021 tarihi itibarıyla görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde fiilen 2 (iki) yıllık hizmet süresini doldurmuş olmaları (sözleşmeli pozisyonda geçen süreler hesaba katılacak; askerlik, görevden uzaklaştırma durumunda ve aylıksız izinde geçirilen sürelerin tamamı ile hastalık raporlarının 3 (üç) aydan fazlası hesaba katılmayacaktır) gerekmektedir.
b) Hizmet gereği atananlardan talepte bulunacakların 28 Aralık 2021 tarihi itibarıyla atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapmış olmaları, önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına atanmak isteyenlerin ise beş yıllık çalışma süresinin tamamlamaları gerekmektedir.
c) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma veya kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak (hizmet gereği atananlarda uyarma cezası dışında ceza almamış olmak) gerekmektedir.

2- GENEL İLKELER:

a) Aile bütünlüğünün bozulmaması için eşlerden her ikisinin de aynı kuruma tercihte bulunmaları, birlikte talepte bulunmaları halinde her ikisinin de bu kapsamda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
b) Eşlerden yalnızca birinin talepte bulunması ve atamasının/yerleştirilmesinin yapılması halinde diğer eşin mazeret kararnamesi kapsamında ataması/yerleştirilmesi yapılmayacaktır. Atanan eşin de bulunduğu kurumda 2 (iki) yıl çalışma zorunluluğu bulunduğundan 2 (iki) yıl süreyle başka yere atanma talebinin kabul edilmeyeceği bilinmelidir.
c) Söz konusu ceza infaz kurumlarına sınırlı sayıda bayan personelin ataması/yerleştirilmesi yapılacağından tercih aşamasında bayan personelin bu hususu göz önünde bulundurması gerekmektedir.
d) Söz konusu ceza infaz kurumları henüz UYAP sistemine tanımlanmadığından Erzincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu tercih edeceklerin (sadece kadın infaz ve koruma memurları başvuru yapabilecektir) Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu seçmeleri, Antalya Ceza İnfaz Kurumlarını tercih edeceklerin Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu seçmeleri, Buca Ceza İnfaz Kurumlarını tercih edeceklerin Buca Açık Ceza İnfaz Kurumunu seçmeleri, Burdur Ceza İnfaz Kurumlarını tercih edeceklerin Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu seçmeleri, Çarşamba Ceza İnfaz Kurumlarını tercih edeceklerin Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu seçmeleri, Çorlu Ceza İnfaz Kurumlarını tercih edeceklerin Çorlu A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu seçmeleri, Erciş Ceza İnfaz Kurumlarını tercih edeceklerin Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu seçmeleri, Kavak Ceza İnfaz Kurumlarını tercih edeceklerin Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu seçmeleri, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumlarını tercih edeceklerin Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu seçmeleri, Sakarya Ceza İnfaz Kurumlarını tercih edeceklerin Sakarya 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu seçmeleri, Sarıçam Ceza İnfaz Kurumlarını tercih edeceklerin Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu seçmeleri, Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumlarını tercih edeceklerin ise Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu seçmeleri gerekmektedir. Belirtilen yerlere atamaları/yerleştirilmeleri yapılan personelin söz konusu ceza infaz kurumları hizmete açıldığında kadroları/pozisyonları bu yer ceza infaz kurumlarına aktarılacaktır.
e) Sistem üzerinden sadece yukarıda belirtilen ceza infaz kurumları tercih edilebilecek olup, belirtilen ceza infaz kurumları haricinde başka bir yer talep edenlerin talepleri dikkate alınmayacaktır.
f) Ayrıca, belirtilen ceza infaz kurumlarının bağlı olduğu yetki alanı içerisindeki kurumlarda görev yapan personel komisyon içi olarak bu yer ceza infaz kurumlarını tercih edemeyecektir.
g) Sistem üzerinden en fazla oniki tercih yapılabilecektir. Tercihlerde oniki yer belirtme mecburiyeti bulunmamaktadır.
h) Naklen atanma/yerleştirilme başvuru şartlarını taşımadığı halde talebini NAS üzerinden mazeret seçerek gönderenlerin talepleri dikkate alınmayacağı gibi ilgililerin taleplerine cevap da verilmeyecektir.
ı) Tercihler başvuru süresinin son gününe kadar silinebilecek ve istenildiği takdirde yeniden talepte bulunulabilecektir. Ancak, başvuru süresi bittikten sonra tercihlerden vazgeçilemeyecek ve atamalar/yerleştirmeler gerçekleştikten sonra atama işleminden feragat talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu itibarla tercihlerin özenli bir biçimde yapılması ve sisteme işlenmesi önem arz etmektedir.
i) Hizmete açılan ceza infaz kurumlarına atamaları/yerleştirmeleri yapılan personelin kurumlarından ayrılışları atama tebligatını müteakiben yapılacaktır. Henüz hizmete açılmayan ceza infaz kurumlarına atamaları/yerleştirmeleri yapılan personelin ayrılışları söz konusu kurumların faaliyete geçtikleri tarihte bilahare duyurulacaktır.

3-MAHALLİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

a) NAS, UYAP’ta kayıtlı veriler üzerinden değerlendirme yaptığından; öncelikle UYAP kayıtlarının komisyonlar, ilgililer ve kurum personel birimlerince kontrol edilerek, personelin özlük bilgilerinin (daha önce çalıştığı kurumlar da dahil olmak üzere ayrılış ve başlayış tarihleri, öğrenim bilgileri, aile fert bilgileri, personelin eşlerinin görev yaptığı kurum ve unvan bilgileri, telefon ve adres bilgileri, e-posta adresleri, geçici görev bilgileri, teknisyen branş bilgileri, ceza bilgileri ve eksik bulunan tüm bilgilerin) güncellenmesi ve eksik olan verilerin ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilerek atama gerçekleştirilecektir. Bu nedenle atanma talebinde bulunacak personelin kendi özlük ekranları ile ilgili bilgileri kontrol etmesi sürecin işleyişi açısından önem arz etmektedir.
b) Atanma/yerleştirilme talebinde bulunacak personelin UYAP-Personel Uygulamaları/Personel İşlemleri/CTE Atanma Talep Formunu kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girmek suretiyle elektronik ortamda doldurmaları ve 21-28 Aralık 2021 tarihleri arasında UYAP üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.
c) Başvuru ve evrak ekleme işlemleri tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna basılarak evrakın kaydedilmesi, "Kaydet"  butonuna bastıktan sonra ise ekrana gelecek olan "Atanma Talep Formu"nda bilgilerin ve tercihlerin kontrolünün yapılması ve "Onayla" sekmesini seçtikten sonra "Evet"  diyerek işlemin tamamlanması başvuruların Norm ve Atama Sistemine gönderilebilmesi için önem arz etmektedir.
d) Atanma/yerleştirilme talebinde bulunacak personel UYAP üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girmek suretiyle talepte bulunacağından; şifresi olmayan personelin kurumlarında bulunan Bilgi İşlem Birimi aracılığı ile şifre talep formunu doldurarak UYAP şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur.
 

Dökümanlar