Genel Bilgi

Misyonumuz: Genel Müdürlüğümüze bünyesinde görev yapmakta olan Türk infaz hizmetleri personelinin; çağdaş infaz ve eğitim anlayışı ışığında mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, kurumsal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim ortamlarının oluşturulması ile kendilerini değerli, başarılı ve mutlu hissetmelerini sağlayacak kurum kültürünüoluşturmaktır.

Vizyonumuz: Türk infaz hizmetleri personelinin; hukuk kuralları, insan hakları, ekip çalışması, kurumsal aidiyet, vatan sevgisi, çalışma disiplini, devlete ve millete bağlılık ilkelerini benimseyerek iş hayatı süresince almış oldukları eğitimleri mesleki davranışa dönüştürmeleri ile milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak toplum güvenliğinin korunması ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla üstlenmekte oldukları görev ve sorumlulukların gerektirdiği nitelikte kamu görevini ifa etmelerine eğitim yöntemleriyle destek olmaktır.

Ceza infaz kurumlarında görev yapmakta olan personelin çalışma esaslarının 7/24 esasına dayalı olması ve kurumlarda 36 farklı unvanda personel bulunması nedeniyle, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Daire Başkanlığınca yürütülen eğitim faaliyetlerinin konuları ve içerikleri oldukça geniştir. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2/9/2019 tarihi itibarı ile toplam 66.610 personel görev yapmakta olup, her yıl yaklaşık olarak 20.000 personel beş ilimizde mevcut eğitim merkezlerimizde düzenlenmekte olan eğitim programlarına katılmaktadır. Eğitim verilmekte olan personel sayısının, uzaktan eğitim ve yerinde eğitim programları ile arttırılarak personelin ve kurumlarımızın eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına özel önem verilmektedir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan personel eğitim bürosu, personelin mesleki verimlilik ve profesyonellik düzeyinin arttırılmasına eğitim yoluyla daha nitelikli katkı sunabilmek amacıyla 2018 yılında yeniden yapılandırılarak Personel Eğitim Daire Başkanlığı kurulmuştur.
Personel Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde:

  • Eğitim Merkezleri ve Planlama Bürosu
  • Eğitim Teknolojileri Bürosu
  • Ölçme ve Değerlendirme Bürosu
  • Akademik Çalışmalar Bürosu
  • Yayın İşleri Bürosu
mevcut bulunmaktadır.

Avrupa Cezaevi Eğitim Akademileri Ağı (EPTA (European Prison Training Academies))

EPTA, 2010 yılında kurulmuştur ve üyeleri yalnızca Avrupa Konseyi üyesi devletlerin infaz personeli eğitim kurumlarıdır. Türk infaz sistemi personel eğitim merkezleri, 2019 yılında EPTA’ya üye olmuştur. (www.epta.info)

Avrupa Cezaevi Eğitim Akademileri Ağı (EPTA), ceza infaz sistemi eğitim kurumları arasındaki Avrupa işbirliğini derinleştirmeyi ve en iyi uygulamalarını paylaşmayı amaçlamaktadır. EPTA, ulusal ve Avrupa düzeyinde infaz hizmetleri personel eğitim merkezlerinin profesyonelliğinin gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ağa katılmak, üye devletlerin bu uluslararası kuruluş tarafından düzenlenen faaliyetlere katılmalarını ve ceza infaz sistemleri personel eğitim uygulamalarının gelişimi doğrultusunda önemli başarıları, eğilimleri ve zorlukları paylaşmalarını sağlar.


Ana sayfada sol üst köşedeki “Teşkilat Yapısı”kısmında beliren “Bürolarımız” sekmesinden yukarıda ifade edilen bürolar hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ
Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapmakta olan personelin; uluslararası standartlara uygun çağdaş infaz anlayışını benimsemeleri, hukuka ve insan haklarına saygıyı içselleştirmeleri, insan odaklı kamu hizmeti anlayışını geliştirmeleri, kurumlarda yaşanan problemlerin çözümüne katkı sağlamaları, ceza infaz kurumlarının doğası gereği yaşanan olumsuz duygularla doğru şekilde baş edebilmeleri; hükümlünün suç davranışının farkına vararak yeniden sosyalleşmesini teşvik etmeleri, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaları amacıyla personel eğitimleri düzenli olarak devam etmektedir.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde:
Hizmet Öncesi Eğitim,
Hizmet İçi Eğitim (Aday Memurluk Eğitimi, Yetiştirme Eğitimi, Uyum Eğitimi, Birim Eğitimleri, Tematik Eğitimler, vd.),
Eğitici Eğitimi,
Uluslararası ve Kurumlar Arası Eğitim,
programları düzenlenmektedir.

Bu eğitimlerde İnsan Hakları konusu başta olmak üzere İletişim, Duyguların Olumsuz Etkileri ve Stresle Başa Çıkma, Suç ve Suçluluk, Meslek Etiği, Olumlu Sosyal Model Olma, Türk İnfaz Mevzuatı, Avrupa Cezaevi Kuralları ve Diğer Uluslararası Mevzuat, Ceza İnfaz Kurumları Yönetimi, Ceza İnfaz Kurumu Güvenliği, Kamu Personel Mevzuatı, Öfke ve Öfke Kontrolü, Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri, Uyuşturucu ve Yasak Maddelerin Tanıtımı gibi personelin ihtiyaç duyduğu konularda eğitimler düzenlenmektedir.

Eğitimler kapsamında, kursiyerlerimize yönelik olarak ilgili konularda konferanslar ve seminerler düzenlenmekte, eğitimin personel motivasyonuna katkısını sağlamak amacıyla eğitim programları sürecinde sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

EĞİTİM PROGRAMI TÜRLERİ

1.Hizmet Öncesi Eğitim Programı (HÖE)
İnfaz ve koruma memurluğu öğrenciliği ile idare memurluğu öğrencilerine kamu görevlerine atandıklarında üstlenecekleri görev ve sorumluluklara hazırlanmaları, ihtiyaç duyulan konularda gerekli olan bilgi, yeterlilik ve davranışları kazanmaları amacıyla 2010 yılından itibaren hizmet öncesi eğitim verilmeye başlanmıştır. Hizmet öncesi eğitim sürecinde eğitim merkezlerinde verilen teorik eğitim ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle tamamlanmaktadır.

2. Hizmet İçi Eğitim Programı (HİE)
Hizmette verimliliği arttırmak, yeni gelişme ve uygulamalar konusunda personeli bilgilendirmenin yanında mesleki motivasyonlarını yükseltmek amacıyla düzenlenmekte olan eğitimlerdir. Eğitim sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” verilmektedir.

3. Aday Memurluk Eğitim Programı
Aday memurluk eğitimi; temel, hazırlayıcı ve staj eğitim aşamalarından oluşmaktadır. Temel eğitim programı yönetmelikte belirtilen derslerden oluşmaktadır ve süresi en az on iş günüdür. Eğitim sonunda tüm derslerin yer aldığı genel test sınavı yapılmaktadır. Hazırlayıcı eğitimde yönetmelikteki derslere ek olarak, ihtiyaç analizleri sonucunda belirlenen dersler verilmektedir. Eğitim sonrasında da genel test sınavı ile öğrencilerin başarısı değerlendirilmektedir. Uygulamalı aşaması ise personelin görev yapacağı ceza infaz kurumlarında (ya da denetimli serbestlik müdürlüklerinde) gerçekleşmektedir. Bu bölümün başarı değerlendirilmesi ise, uygulamalı eğitim yöneticisi ve gözetmenlerince doldurulan gözlem formları ile yapılmaktadır.

4. Eğitici Eğitimi Programı
Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu konularda eğitici ihtiyacımızın karşılanması amacıyla seçilen eğitici adaylarına yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim programıdır. Eğitici eğitim programıyla; eğitici adayının özellikle pedagojik yeterliliğinin yükseltilmesi ve ideal eğitim yöntemleriyle daha başarılı eğiticiler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

5. Uluslararası Eğitim Programları
Ülkemizin uluslararası etkinliğini artırmak, dost ve akraba ülkelerle işbirliğini geliştirmek için talepte bulunan ülkelerin ceza infaz kurumlarında görev yapmakta olan personele eğitim kurumsal hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda yürütülen uluslararası eğitimlerde bugüne kadar Moldova, Sudan, Güney Sudan, Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Afganistan, Kırgızistan ve Kosova ceza infaz kurumlarında görevli çeşitli personel ile eğitimler gerçekleştirilmiştir.

6. Kurumlar Arası İş Birliği Eğitimleri
Adliyelerde görevli yazı işleri müdürleri, zabıt kâtipleri, idari işler ve yazı işleri müdürleri, askeri ceza infaz kurumlarında görevli müdür, müdür yardımcıları ile diğer personele, Diyanet İşleri Başkanlığında görevli vaizlere, Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görevli infaz ve koruma memurlarına, Millî Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere, Yargıtay Başkanlığında görevli yazı işleri müdürleri ile Hakimler ve Savcılar Kurulunda görevli personele kurumlararası işbirliği sonucunda eğitimler verilmiştir.