Sanayi İşbirliği Projesi Kapsamında Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı Yapılacaktır (ilan tarihi:25.09.2019)

ilan Tarihi (25.09.2019)
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sanayi İşbirliği Projesi Kapsamında Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendi kapsamında 16.08.2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/467166
1-İdarenin
a) Adresi : Hacı Bayram Mah. Agâh Efendi Cad. No:70/1 Altındağ/ ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 223 73 40
c) Elektronik Posta Adresi : cte@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.cte.adalet.gov.tr
2-İhale konusu işin
a) Niteliği, türü ve miktarı : :21 ay (640 takvim günü) süre ile aşağıda belirtilen takvime göre adetleri belirtilmiş olan ürünler yüklenici tarafından hazır edilerek kullanılmak suretiyle 3.000(üçbin) yükümlünün izlenmesi
Hazır alım: Yüklenicinin, hizmette kullanacağı ürünleri ve yazılımları, teknik şartnamede yer alan şartları sağlaması kaydıyla, yurtiçi veya yurtdışından tedarik etmesi suretiyle Elektronik İzleme Hizmetini gerçekleştireceği dönemi ifade eder.
Yerel üretim: Yüklenicinin, hizmette kullanacağı ürünleri ve yazılımları, teknik şartnamede yer alan şartları sağlaması kaydıyla, STK Esasları’nda belirtildiği üzere yurt içinde tasarlanacak, geliştirilecek ve üretilecek şekilde yurt içinden tedarik etmesi suretiyle Elektronik İzleme Hizmetini gerçekleştireceği dönemi ifade eder.
Yüklenici, sözleşme kapsamındaki hizmetleri, hazır alım aşamasında aşağıda tabloda belirtilen ürün ve hizmetler aracılığıyla gerçekleştirecek olup, yerel üretim aşamasına geçildiğinde ise, hazır alım aşaması kapsamındaki ürünlerin ve hizmetlerin yerine tabloda belirtilen tarihlerden itibaren yerel üretim aşaması kapsamındaki ürünleri ve hizmetleri koymak suretiyle hizmetin devamını sağlayacaktır

Aşama Ürün/Hizmet Adet Hizmet İfa Tarihi
Hazır Alım Ev Hapsi Ünitesi 2610 01/04/2020-31/12/2020
Anlık Takip Ünitesi 310 01/04/2020-31/12/2020
Mağdur Ünitesi 60 01/04/2020-31/12/2020
Alkol İzleme Ünitesi 20 01/04/2020-31/12/2020
Yerel Üretim Ev Hapsi Ünitesi        2610 01/01/2021-31/12/2021
Anlık Takip Ünitesi 310 01/01/2021-31/12/2021
Mağdur Ünitesi 60 01/01/2021-31/12/2021
Alkol İzleme Ünitesi 20 01/01/2021-31/12/2021

Hazır alım aşaması için yer verilmiş olan hizmet ifa tarihleri azami olarak öngörülmüş olup, istekli tarafından yerel üretim sürecini öngörülen tarihten daha öne çekecek şekilde teklif verilebilecektir.
b) Teslim Yeri/Yerleri ve Tarihi : Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçelerde bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin sorumlu oldukları yerler
c) Süresi : 21 ay (640 Takvim Günü)
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Büyük Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 25/10/2019 saat:10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhale dokümanında düzenlenmiştir.
4.1.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İhale dokümanında düzenlenmiştir.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İhale dokümanında düzenlenmiştir.
5-Tekliflerin Değerlendirmesi:
İhale dokümanında düzenlenmiştir.
6-İhale sadece İş Ortaklığına açık olup Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
İdarece onaylı ihale dokümanının İdare’den satın alınması zorunludur.
7.2. İhale dokümanının görülebileceği yer: T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hacı Bayram Mah. Agâh Efendi Cad. No:70/1 Altındağ/ ANKARA
7.3.İhale dokümanının satın alınabileceği yer T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hacı Bayram Mah. Agâh Efendi Cad. No:70/1 Altındağ/ ANKARA
7.4. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 50,00-TL (Elli Türk Lirası)
7.5. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hacı Bayram Mah. Agâh Efendi Cad. No:70/1 Altındağ/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, ihale tarih ve saatine kadar iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale tarih ve saatine kadar İdare’ye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
9-İstekliler tekliflerini, İhale dokümanında belirtilen esas ve usuller doğrultusunda fiyat teklif formunda adetlerine de yer verilmiş olan her bir iş kalemi için teklif edilen fiyatların toplanması sonucu ortaya çıkan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen fiyatların toplanması sonucu ortaya çıkan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10-İstekliler ihale dokümanında belirtilen esaslara göre geçici teminat sunacaktır.
11- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12- Diğer hususlar:
12.1. İstekliler tekliflerini oluştururken, ihale dokümanında belirtilen esas ve usulleri dikkate alacak olup gerektiğinde idareden açıklama isteyecektir.

12.2. İstekliler ihaleye ilişkin tüm konulara dair başvurularını yazılı olarak idareye yapacaktır.
 

Dökümanlar