Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Ataması Yapılan Diş Tabiplerine İlişkin Duyuru

1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile tabip ve diş tabibi unvanlı sağlık personelinin atamaları 12/03/2020 tarihinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yapılmış olup, kura sonuçları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi olan www.yhgm.saglik.gov.tr adresinde ilan edilmiştir.

2) Kura sonrasında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgelerini; 27/03/2020 tarihine kadar ikamet ettikleri yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına teslim edilerek UYAP sistemi üzerinden ayrıca fiziki olarak (Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ANKARA – Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Plânlama ve İstihdam Bürosu adresine gönderilmek üzere) teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle belirtilen tarihten sonra başvuru yapanlar ile eksik belge ibraz edenlerin atamaları yapılmayacaktır.

 İSTENİLECEK BELGELER: (Belgelerin Bilgisayar Ortamında Doldurulması Gerekmektedir.)

a) Onaylı Diploma örneği (1 nüsha),
b) Adli sicil kayıt belgesi (1 nüsha),
c) Nüfus Cüzdanı örneği (1 nüsha),
ç) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (1 nüsha), (Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ), varsa Terhis Belgesi (e-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmeyecektir.)
d) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu (1 adet),
e) İki adet 6*9 cm renkli ve son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
f) Mal bildirim beyannamesi (1 Adet) (Ek-2),
g) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,
h) Beyan dilekçesi (1 Adet) (Ek-3),
ı) 4045 sayılı Kanunun 1'inci maddesinde; "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır." Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği 6'ncı maddesinin 18'inci fıkrası 'b' bendinde "güvenlik soruşturması olumlu olmak" hükümleri doğrultusunda adaylara ikamet ettikleri yer valiliklerince Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacaktır. Adaylar Ek-1’de yer alan Güvenlik Soruşturması Formunu doldurup 3 nüsha olacak şekilde fotoğraflı, ıslak imzalı olarak vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte Genel Müdürlüğümüze fiziki olarak göndermeleri gerekmektedir. Bu formu göndermeyenlerin veya güvenlik soruşturmaları olumsuz sonuçlananlar ile süresi içerisinde evraklarını göndermeyen adayların atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4) Atama Onay’ı ilgililerin bağlı bulundukları (ikamet ettikleri yerde bulunan) Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve atandıkları Ceza İnfaz Kurumlarının bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilecektir. Cumhuriyet Başsavcılıkları atamaları yapılan adaylara tebliğ yaptıktan sonra ilgililer 657 sayılı Devlet memurları kanununun 62. Maddesinde yer alan hüküm gereğince; İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

DUYURULUR:
İletişim için: 0312 507 04 00/01- 0312 507 05 63 – 0312 507 08 03

Dökümanlar