Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Ataması Yapılan Diş Tabiplerine İlişkin Duyuru

1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile diş tabibi unvanlı sağlık personelinin atamaları 20.11.2020 tarihinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yapılmış olup, kura sonuçları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi olan www.yhgm.saglik.gov.tr adresinde ilan edilmiştir.

2) Kura sonrasında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri; 04.12.2020 tarihine kadar ikamet ettikleri yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına teslim edilerek UYAP sistemi üzerinden ayrıca fiziki olarak (Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ANKARA – Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Plânlama ve İstihdam Bürosu adresine gönderilmek üzere) teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle belirtilen tarihten sonra başvuru yapanlar ile eksik belge ibraz edenlerin atamaları yapılmayacaktır.

 İSTENİLECEK BELGELER: (Belgelerin Bilgisayar Ortamında Doldurulması Gerekmektedir.)

a) Onaylı Diploma örneği (1 nüsha),

b) Adli sicil kayıt belgesi (1 nüsha),

c) Nüfus Cüzdanı örneği (1 nüsha),

ç) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (1 nüsha), (Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ), askerlik hizmetini yerine getiren adayların Terhis Belgesi göndermeleri gerekmektedir. (Askerlik yapan adayların e-Devlet’ten gönderecekleri belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu (1 adet),

e) İki adet renkli ve son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,

f) Mal Bildirim Beyannamesi (1 Adet) (Ek-1),

g) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

h) Beyan Dilekçesi (1 Adet) (Ek-2),

4) Atama Onay’ı ilgililerin bağlı bulundukları (ikamet ettikleri yerde bulunan) Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve atandıkları Ceza İnfaz Kurumlarının bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilecektir. Cumhuriyet Başsavcılıkları atamaları yapılan adaylara tebliğ yaptıktan sonra ilgililer 657 sayılı Devlet memurları kanununun 62. Maddesinde yer alan hüküm gereğince; İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

DUYURULUR:

İletişim için: 0312 507 04 00/01- 0312 507 05 63 – 0312 507 08 03

 

Dökümanlar