Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Ataması Yapılan Tabip ve Diş Tabiplerine İlişkin Duyuru

1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile tabip ve diş tabibi unvanlı sağlık personelinin atamaları 14/03/2019 tarihinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yapılmış olup, kura sonuçları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi olan www.yhgm.saglik.gov.tr adresinde ilan edilmiştir.

2) Kura sonrasında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgelerini; 01/04/2019 tarihine kadar yerleşim yerlerinde bulunan Cumhuriyet Başsavcılıklarına teslim edilerek UYAP sistemi üzerinden ayrıca fiziki olarak (Kazım Karabekir Cad. Agah Efendi Sokak No:70 Altındağ/ANKARA Plânlama ve İstihdam Bürosu adresine gönderilmek üzere) teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakların eksik gönderilmesinden ilgililer sorumlu olup, Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.

3) İSTENİLECEK BELGELER:
a) Onaylı Diploma örneği,
b) Adli sicil kayıt belgesi,
c) Nüfus Cüzdanı örneği,
ç) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ), varsa Terhis Belgesi (e-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmeyecektir.) 
d) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu, 
e) İki adet 6*9 cm renkli ve son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf,
f) Mal bildirim beyannamesi (Ek-2),
g) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,
h) Beyan dilekçesi (Ek-3),
 ı) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenen 8. alt bent (Ek: 3/10/2016-KHK-676/74 md.) “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereği kura sonucu yerleşen adayların güvenlik soruşturmaları yapılacaktır. Adaylar Ek-1'de yer alan, çıktısını alabilecekleri “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu” bilgisayar ortamında doldurup üç nüsha olacak şekilde fotoğraflı, ıslak imzalı olarak vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte Genel Müdürlüğümüze göndermeleri gerekmektedir. Bu formu göndermeyenlerin veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak olup atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4) Atama Onay’ı ilgililerin bağlı bulundukları (yerleşim yerlerinde bulunan) Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve atandıkları Ceza İnfaz Kurumlarının bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilecektir. Cumhuriyet Başsavcılıkları atamaları yapılan adaylara tebliğ yaptıktan sonra ilgililer yasal süre içerisinde kurumlarına giderek görevlerine başlayış yapabileceklerdir.

İletişim için: 0312 507 04 00/01- 0312 507 05 63

Dökümanlar