Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Ataması Yapılan Tabip ve Diş Tabiplerine İlişkin Duyuru

1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından tabip ve diş tabibi unvanlı sağlık personelinin atamaları 16.06.2022 tarihinde noter huzurunda “2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası” ile yapılmış olup, kura sonuçları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi olan www.yhgm.saglik.gov.tr adresinde ilan edilmiştir.

2) Kura sonrasında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri 01.07.2022 tarihine kadar ikamet ettikleri yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına (Bakanlık Muharebe Birimine) teslim edilerek UYAP sistemi üzerinden, ayrıca fiziki olarak posta yolu ile (Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ANKARA – Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Plânlama ve İstihdam Bürosu adresine gönderilmek üzere) teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle belirtilen tarihten sonra başvuru yapanlar ile eksik belge ibraz edenlerin atamaları yapılmayacaktır.

 İSTENİLEN BELGELER
(Belgelerin bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.)

a) Diploma örneği (1 nüsha),

b) Adli Sicil Belgesi (1 nüsha),

c) Nüfus cüzdanı (fotokopisi) örneği (1 nüsha),

ç) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (1 nüsha); (Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ) Askerlik hizmetini yerine getiren adayların Terhis Belgesi göndermeleri gerekmektedir (Askerlik yapan adayların e-Devlet’ten gönderecekleri askerlik durum belgeleri kabul edilmeyecektir.),

d) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6'ncı maddesinin 18'inci fıkrasının "c" bendinde "Açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek" hükmü gereğince, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu (1 adet),

e) Renkli ve son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf (2 adet),

f) Mal bildirim beyannamesi (1 Adet) (EK-1),

g) Beyan dilekçesi (1 Adet) (EK-2),

h) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

ı) Atama hakkından feragat edenlerin, feragat ettiklerine dair dilekçeleri.

3) Atama Onay’ı, ilgililerin bağlı bulundukları (ikamet ettikleri yerde bulunan) Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve atandıkları Ceza İnfaz Kurumlarının bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilecektir. Cumhuriyet Başsavcılıkları, atamaları yapılan adaylara tebliğ yaptıktan sonra ilgililer 657 sayılı Devlet memurları kanununun 62. Maddesinde yer alan hüküm gereğince; ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; aynı yerdeki (ikamet ettikleri yer) görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki (ikamet ettikleri il dışında kalan yerler) görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu
Telefon: 0312 507 04 00/01 – 0312 507 05 61

İLÂNEN DUYURULUR
 

Dökümanlar