Teknisyen ve Gemi Adamı Personel Alım İlanı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 6-9’uncu dereceli kadrolara aşağıda belirtilen unvan ve sayıda personel alımı yapılacaktır.
 

Unvan İstihdam Şekli Kadro Adeti
Gemi Adamı (Sınırlı Kaptan) Kadrolu 1
Gemi Adamı (Sınırlı Vardiya Zabiti) Kadrolu 1
Gemi Adamı (Usta Gemici) Kadrolu 1
Süt İşleme Teknisyeni Kadrolu 3
Veteriner Sağlık Teknisyeni Kadrolu 5
Et İşleme Teknisyeni Kadrolu 3
Elektrik Teknisyeni Kadrolu 4
Sıhhi Tesisat Teknisyeni Kadrolu 3
Metal Teknisyeni Kadrolu 1
Toplam 22

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:

a)  Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

d) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

e) Adalet Komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda; lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 31.01.2022 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

g)  Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

B) Özel Şartlar:

Genel şartların yanında, atama yapılacak kadroların niteliğine göre aşağıdaki şartlar aranır:

Süt İşleme Teknisyeni kadrosuna başvurabilmek için;
 1. En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Süt ve süt ürünleri ile ilgili bölüm/program/alan veya daldan mezun olmak)
 2. Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.
Veteriner Sağlık Teknisyeni kadrosuna başvurabilmek için;
 1. En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Veteriner sağlık ile ilgili bölüm/program/alan veya daldan mezun olmak)
 2. Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.
Et İşleme Teknisyeni kadrosuna başvurabilmek için;
 1. En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Et ve et ürünleri ile ilgili bölüm/program/alan veya daldan mezun olmak)
 2. Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.
Elektrik Teknisyeni kadrosuna başvurabilmek için;
 1. En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Elektrik bölümü/program/alan veya daldan mezun olmak)
 2. Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.
Sıhhi Tesisat Teknisyeni kadrosuna başvurabilmek için;
 1. En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Sıhhi Tesisat bölümü/program/alan veya daldan mezun olmak)
 2. Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.
Metal Teknisyeni kadrosuna başvurabilmek için;
 1. En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Metal bölümü/program/alan veya daldan mezun olmak)
 2. Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.
Gemi Adamı (Sınırlı Kaptan) kadrosuna başvurabilmek için;
 1. En az Sınırlı Kaptan ehliyetine sahip olmak,
 2. En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine sahip olmak,
 3. En az temel STCW belgelerine sahip olmak,
 4. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 5. Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna sahip olmak
Gemi Adamı (Sınırlı Vardiya Zabiti) kadrosuna başvurabilmek için;
 1. En az Sınırlı Vardiya Zabiti ehliyetine sahip olmak,
 2. En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine sahip olmak,
 3. En az temel STCW belgelerine sahip olmak,
 4. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 5. Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna sahip olmak
Gemi Adamı (Usta Gemici) kadrosuna başvurabilmek için;
 1. En az Usta Gemici ehliyetine sahip olmak,
 2. En az temel STCW belgelerine sahip olmak,
 3. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 4. Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna sahip olmak
Not: Gemi adamı kadrolarına başvuracak adayların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 10 Şubat 2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği’nin “STCW Sertifika Eğitimleri ve Belgeleri” başlıklı Üçüncü Bölüm 29’uncu maddesinde belirtilen;

a) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi,
b) Temel ilkyardım eğitimi,
c) Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi,
ç) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi,
d) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimlerini içeren denizde güvenlik eğitimlerini,
almış olmaları gerekmektedir.

2. BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Başvuru Şekli ve Süresi:

a) Adaylar, başvurularını 17.01.2022-31.01.2022 tarihleri arasında saat 23.59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Birden fazla unvana başvuru yapılması durumunda, yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak ve bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. (Örneğin; süt işleme teknisyeni unvanına başvuru yapan bir aday, veteriner sağlık teknisyeni unvanına da başvuru yapması durumunda tüm başvuru işlemleri geçersiz sayılacaktır. Sınav başvurularının bitimine müteakip mükerrer başvurular tespit edilecek, mükerrer başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c) Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Yaşanacak mağduriyetlerden ötürü hak kaybı yaşayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, e-Devlet üzerinden başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal edebileceklerdir.

d) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

B) Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler:

a) Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.
b) Güvenlik Soruşturması Formu,
c) Sağlık Beyanı Formu,
ç) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir. Sistemde mezuniyet bilgileri yer alan adayların ilaveten diploma yüklemesi gerekmemektedir.),
d) Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların denklik belgelerini sistemde “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
e) Gemi adamı kadrolarına başvuracak adaylar için sertifika ve ehliyetlerine ilişkin belgelerini sistemde “Sertifika” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

C) Başvuruların Değerlendirilmesi:

a) Başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
b) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
c) Sözlü  sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihi ve yeri başvuru yaptığınız Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından web sayfasında bilahare edilecektir.

3. SÖZLÜ SINAV

Sözlü Sınav ve Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınav;

1) ilgilinin atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
2) Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
3) Genel kültür 20,
4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması gerekir.

4. NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Nihai başarı listesi her bir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir.

Kazanan Adaylardan İstenilecek Belgeler:

-Diploma,
-Sağlık Kurulu Raporu,
-2020 KPSS Puan Sonuç Belgesi,
-Mal Bildirim Formu,
-İlgili sınav merkezi tarafından talep edilen diğer evraklar.

5. DİĞER HUSUSLAR

İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi ilgili sınav merkezi tarafından yapılacaktır. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.                     
                              
İLÂNEN DUYURULUR
 

Dökümanlar