Hastalık Nedeniyle Özel İnfaz Uygulamaları

Ağır Ve Sürekli Hastalık Nedeniyle Ceza Tehiri
24/01/2013 tarihli ve 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 3 üncü maddesi ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 16'ncı maddesine "(6) (Ek: 24/01/2013-6411/3 md.) Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir." hükmü ek madde olarak eklenmiştir.

Bu kapsamda, ceza infaz kurumu koşullarında hastalığı nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceği gözlemlenen hükümlü ve tutukluların, anılan yasa maddesi kapsamında işlemlerinin başlatılması için ilgilinin talepte bulunması beklenilmemekte, gerekli durumlarda re'sen işlemleri başlatılmakta olup; daha önceden işlemleri tamamlanan ancak cezalarının tehiri uygun görülmeyenlerin durumları sürekli gözlemlenmekte, hastalığının ilerlemesi ve sağlık durumunun bozulması durumunda da re'sen harekete geçilerek tehir işlemleri başlatılmaktadır.

Ruhsal Rahatsızlığı Olan Hükümlülerin Cezalarının İnfazı
Devlet veya üniversite hastanelerinin sağlık kurulu raporlarına göre 5275 sayılı Kanun'un 18. maddesi kapsamında olduğu tespit edilen hükümlü ve tutuklular Elazığ E, Samsun T, Manisa E, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Metris R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun mahsus bölümlerinde infaz edilirken; Mahkeme kararı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 57. maddesi kapsamında olduğuna karar verilen hükümlü ve tutuklular hakkında, 151 Nolu Genelgenin 9'uncu maddesinin onüçüncü fıkrasında belirtilen "(13) Mahkemelerce, fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilerek yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verilenlerin sevkleri Cumhuriyet başsavcılıklarınca resen yapılacaktır" hükmü gereğince ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli işlemler yapılmakta ve hükümlü/tutuklu koruma ve tedavi tedbiri uygulanmak üzere Adana, Elazığ, Kayseri ve Eskişehir'de bulunan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri servislerine teslim edilmektedir.

Hamile Hükümlü Ve Tutukluların Ceza Tehiri
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 16'ncı maddesinde; "(4) Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur."

(5) (Ek: 24/1/2013-6411/3 md.) Kapalı ceza infaz kurumuna girdikten sonra gebe kalanlardan koşullu salıverilmesine altı yıldan fazla süre kalanlar ile eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hakkında dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

Bu kişilerin cezasının dördüncü fıkrada öngörülen kısmı, ceza infaz kurumlarında kendileri için düzenlenen uygun yerlerde infaz olunur." hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda gebe olan kadınlar için Cumhuriyet Başsavcılığı takdirinde ceza tehiri uygulanabilmektedir.

Ceza infaz kurumlarında barındırılan tüm hükümlü ve tutuklularda olduğu gibi, gebe kadınlarda ve Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün 70'inci maddesinde bahsi geçen annesinin yanında kalan bakıma muhtaç çocuklar hakkında da tıbbi gereklilik ve mevzuat doğrultusunda her türlü sağlık hizmeti verilmektedir.

Hükümlü ve tutukluların, beden ve ruh sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı için, ilk muayene ve tedavi hizmetleri kurumda verilmekte; ileri tetkik, tedavi ve rehabilitasyon gerekenler devlet hastanelerine, daha ileri sağlık hizmeti gerekenler ise üniversite hastanelerine sevk edilmekte; tüm muayene ve tedavi sonuçları kişinin sağlık dosyasına kaydedilmektedir.

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde hükümlü, tutuklu veya hükümözlü olup olmadığı, suç türü, yaşı, cinsiyeti ve bulunduğu ceza infaz kurumunun özellikleri gözetilmeksizin tüm mahkumlara tıbbi gereklilik ve mevzuat doğrultusunda her türlü sağlık hizmeti eksiksiz olarak verilmektedir.

Resimler için tıklayınız...