Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesinin Kapanış Törenini Gerçekleştirildi

Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülerek başarıyla tamamlanan, Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesinin kapanış töreni gerçekleştirildi.

Türkiye, İsveç, İsviçre İnsan Hakları Güven Fonu (HRTF) ve Kanada tarafından finanse edilen Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesinin kapanış töreni Ankara’da yapıldı. Törende konuşma yapan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, ceza infaz kurumları suç işleyenlerin cezalarının infazının yerine getirildiği ve tutuklama tedbirlerinin uygulandığı yerler olduğunu belirtti. Gürlek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kurumların yönetim ve işleyişi toplumu yakından ilgilendirmektedir. Bu yönetim ve işleyişin, toplumun içinden gelen temsilciler aracılığı ile yerinde izlenmesi; şeffaf bir yönetimin sağlanmasına ve uygulamada görülen aksaklık ve eksiklerin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Kamu kurumlarının verimli, etkin ve hukuka uygun bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamanın en etkili yolu, hepimizin malumu olduğu üzere; şeffaflık ve hesap verebilirliktir. Şeffaflık ve bağımsız bir denetim, özellikle ceza infaz kurumlarında daha büyük bir önem arz etmektedir. Özgürlüğünden mahrum bırakılmış kişilere yönelik muamele ve alıkonulma koşullarının, düzenli olarak izlenmesi ve denetlenmesi en önemli araçlar arasında yer almaktadır.”

Bakan Yardımcısı Gürlek, izleme kurullarının etkinliğini en üst noktaya taşımak ve diğer denetim mekanizmaları ile iş birliğini ve koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla Avrupa Konseyi'nin teknik desteğiyle yürütülen Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Arttırılması Projesine özel bir önem verdiklerini dile getirdi. Gürlek konuşmasına şöyle devam etti:

“Proje ile ceza infaz kurumlarında denetim mekanizmasında yer alan; başta ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurul üyeleri olmak üzere, Cumhuriyet savcıları, infaz hâkimleri, kontrolörler ve Adalet Bakanlığı müfettişleri ile dış denetim mekanizmaları için ulusal ve uluslararası insan hakları kriterleri bağlamında güçlendirme ve aynı zamanda eşgüdümlü çalışma standartlarının oluşturulması yoluyla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü/tutuklu kişilerin haklarını ve onurlarını koruyan daha güvenli bir toplumun oluşmasına katkı sağlanmasını amaçlamaktayız.”

“Ceza İnfaz Kurumlarının Düzenli Olarak İzlenmesi ve Denetlenmesine Her Zaman İhtiyaç Bulunmaktadır”

Programın açılışında konuşma yapan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Güngör tüm dünyada kanunla ihtilafa düşen kişiler, özgürlüklerinin kısıtlandığı dönemde topluma uyumlu hale getirilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Genel Müdür Yardımcısı Güngör konuşmasında Projenin hangi hedefler doğrultusunda nasıl hayata geçirildiğini anlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmaları da anlatan Güngör: “Yasal ve düzenleyici çerçevenin revize edilmesi, izleme standartları, metodoloji ve araçlarının geliştirilmesi, eğitim yoluyla izleme kurullarının kapasitelerinin geliştirilmesi, tüm denetim ve izleme mekanizmaları arasında eşgüdüm ve iletişimin güçlendirilmesi hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik çeşitli faaliyetler icra edilmiştir.” dedi.

Projeden elde edilen kazanımları da anlatan Güngör konuşmasında şu bilgileri paylaştı:

“Projenin somut ve değerli kazanımlarından biri; etkin bir izleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi amacına matuf olmak üzere, "Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları El Kitabı” ile rehber niteliğinde “Ceza İnfaz Kurumu İzleme Araç Kiti” oluşturularak, tüm izleme kurulu üyelerinin istifadesine sunulmuş olmasıdır. Diğer taraftan farkındalık artırıcı 4 farklı el broşürü hazırlanarak ülke çapında dağıtımı yapılmıştır. Bunun yanı sıra kurullar arası iş birliğini ve koordinasyonu artırmak amacıyla izleme kurullarına özel web tabanlı bir platform geliştirilmiş, yine izleme kurullarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla da kamuya açık bir web sayfası oluşturulmuştur. Ceza infaz kurumlarının izlenmesi ve denetiminde etkin bir biçimde rol oynayan İnfaz Hâkimleri ve Cumhuriyet Savcıları; Adalet Müfettişleri ve Kontrolörler; Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu çalışanları için ayrı ayrı 3 farklı el kitabı hazırlanması yine projemizin önemli somut kazanımları arasında yer almaktadır.”

Projenin eğitim faaliyetleri kapsamında da önemli yenilikler hayata geçirildiğini anlatan Güngör, “İzleme kurulu üyelerinin istifadesine sunulmak üzere, ülke çapında 8 üniversite ile yapılan akademik iş birliği sayesinde, yetişkin eğitimi temelli 7 farklı eğitim modülü oluşturularak, eğitici eğitimi ve yaygınlaştırma eğitimleri gerçekleştirilmiştir.” şeklinde konuştu.

Program Tüm Gün Devam Etti

Kapanış töreninde yapılan konuşmaların ardından program kapsamında gün boyu oturumlar yapıldı. İlk oturumda Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi kapsamında ulaşılan sonuçların değerlendirilmesi yapıldı. İkinci oturumda sivil izleme kurulu üyelerinin Proje süresince kazandıkları deneyimler ele alındı. Programın üçüncü oturumu diğer Proje paydaşlarının kazanımları üzerine yapıldı. Programda son panel oturumunda ceza infaz kurumlarında yürütülen izleme faaliyetlerinin tespit edilen eksiklikler ve edinilen dersler doğrultusunda iyileştirilmesi için yapılması gerekenler konuşuldu.
 

Fotoğraflar