Ceza İnfaz Kurumlarında Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi Düzenleyici Çerçevenin Gözden Geçirilmesi Çalışma Grubu Toplantısı

Ceza infaz kurumlarında sivil denetimin güçlendirilmesi amacıyla Avrupa Konseyinin teknik desteğiyle yürütülen "Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi" kapsamında 5-6 Şubat 2020 tarihleri arasında Ankara’da Düzenleyici Çerçevenin Gözden Geçirilmesi ve Taslak Oluşturulması Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Serdar SEZER ve Fatih GÜNGÖR, Tetkik Hâkimleri Dr. Hüseyin ŞIK, Dr. Handan ORUÇ ÖMEROĞLU ve Rıdvan ÖZKAN, Başkontrolör Ali MACİT, Genel Müdürlüğümüz ilgili bürolarında görev yapmakta olan personel, Avrupa Konseyi uzmanları, izleme kurulu üyeleri, Adalet Bakanlığı Müfettişleri, Cumhuriyet savcıları ve infaz hâkimleri tarafından katılım sağlandı.

Yasal çerçeveye ilişkin mevcut durum ve zorluklar hakkında değerlendirmelerin yapılması amacıyla gerçekleştirilen çalışma grubu toplantısında; “izleme kurullarının oluşumu ve seçim usulleri, kurullarının oluşumu ve toplumsal cinsiyet eşitliği, yedek üyelerin rolü, ücretlendirme, kurum ziyaretleri için üye yeter sayısı, raporların kamusallığı, kurullarının yetkileri, sivil izleme kurulları koordinasyon bürosunun rolü ve işlevleri, dijital platform, üyelik yetkisinin sonlandırılması ve eğitim” konu başlıklarında mevzuat hükümleri üzerine çalışmalar yapılarak oluşturulacak taslak için ön hazırlık yapıldı.
 

Fotoğraflar